درباره ما

تاریخچه شرکت


شرکت بازرگانی باروس ارین کالا ضمن ملاحظه ی ارزشهای اخلاقی حرفه ای ،صداقت و شفافیت را در تمامی مراحل امور تجاری بعنوان اولویتهای خود قرارداده است.این شرکت همچنین خریدار و فروشنده را در طی روند معامله در جریان وضعیت سفارش و امور بازرگانی گذاشته و رضایت مشتری را وظیفه ی اصلی خود میداند.